Dokumenta koja su prihvatljiva za verifikaciju članstva u Organizaciji.


Za članove: Potvrda o studijama (izdata od strane univerziteta) ili validna univerzitetska kartica ili transkript ocjena.

Za alumniste: Diploma o položenom nivou studija u inostranstvu, transkript ili univerzitetka kartica. U slučaju razmjene ili više njih, tadašnja potvrda o studiranju ili transkript ocjena iz određenog perioda, odnosno neki drugi dokaz kojim se potvrđuju studije u inostranstvu.


Na svim dokumentima moraju biti vidljivi: ime i prezime, i naziv univerziteta. Informacije poput jmbg ili drugih ličnih podataka mogu biti zatamnjene. Ovi dokumenti će biti korišćeni isključivo za potrebe verifikacije. Organizacija zadržava pravo da postavi dodatna pitanja ili zatraži klarifikacije u vezi dokumenata.