KONKURS ZA DODJELU GODIŠNJE NAGRADE CBCG

by OMSA Archive | February 4, 2022

Centralna banka Crne Gore objavila je konkurs za dodjelu Godišnje nagrade CBCG za 2022. godinu iz oblasti bankarstva i monetarne politike i teorije. Nagrada se dodjeluje u tri kategorije i to za najbolji diplomski, magistarski i doktorski rad. Novčani iznos Godišnje nagrade a najbolji diplomski rad iznosi 2.000 EUR, za magistarski 3.000 EUR i 4.000 EUR za najbolji doktorski rad.

Pravo učešća na konkursu imaju državljani Crne Gore koji su u prethodnoj kalendarskoj godini odbranili radove na nekom od univerziteta, fakulteta ili visokih škola u Crnoj Gori ili inostrastvu. Rok za prijavljivanje je 25. februar 2022. godine.

Radovi se u papirnoj formi dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore, neposredno ili putem pošte na adresu: Centralna banka Crne Gore, Direkcija za komunikacije, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica, sa naznakom: "Za Godišnju nagradu za 2022.godinu", kao i u elektronskoj formi na e-mail adresu: godisnja.nagrada@cbcg.me najkasnije do 25. februara 2022.

Radovi se dostavljaju na crnogorskom ili engleskom jeziku, a uz radove, učesnici su dužni da pored prijave (sa tačno navedenom adresom i kontakt telefonom), dostave ovjerenu kopiju diplome/uvjerenja o stečenom akademoskom stepenu i Rješenje o priznanju diplome (za slučaj da je rad odbranjen u inostranstvu), CV i kopiju biometrijske lične karte ili uvjerenje o državljanstvu.

Više informacija na: www.cbcg.me