Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registrima prebivališta i boravišta

by OMSA Archive | April 7, 2021

OCSI koristi priliku da obavijesti članstvo da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore pokrenulo proces izmjena i dopuna Zakona o registrima prebivališta i boravišta. U okviru javne rasprave koju je Ministarstvo objavilo 2. aprila 2021. godine, objavljeni su Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registrima prebivališta i boravišta i Obrazloženje

Sve zainteresovane strane mogu dostaviti svoje komentare, sugestije i prijedloge tokom javne rasprave, koja traje 40 dana od dana objavljivanja Nacrta. Za više informacija, molimo vas da konsultujete ovu stranicu

OCSI će, u skladu sa svojim nadležnostima, reagovati na Nacrt zakona ukoliko za tim bude potrebe. Ukoliko imate određene nedoumice, prijedloge i komentare koje želite da razmotri OCSI grupa za praćenje ovog Zakona, molimo vas da popunite ovaj upitnik najkasnije do 25. aprila.

Molimo vas da posebnu pažnju obratite na prijedloge obaveza prijave boravka u inostranstvu i prijave povratka u Crnu Goru, kao i na obavezu registrovanja prebivališta u Crnoj Gori u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona. Takođe, sve naše alumniste pozivamo da pažljivo pročitaju Nacrt zakona, zato što se određeni stavovi mogu odnositi i na njih: ne samo na obavezu prijave boravišta u inostranstvu, već i odjavu prebivališta u Crnoj Gori u posebnim slučajevima. 

Napomena: molimo vas da obratite pažnju na značenje termina "boravište" i "prebivalište" u Zakonu, kao i značenje istih u državama u kojima živite - odnosno proceduru za prijavu istih u zemljama gdje se nalazite. 

Nezvaničnu konsolidovanu verziju predloženih izmjena i dopuna Zakona možete pronaći u nastavku: 

Naknadno objavljeno: 16.04.2021.

Imajući u vidu medijsku pažnju koju je dobio novi Nacrt zakona o registrima prebivališta i boravišta, i upite koje smo dobili od članstva, OCSI radna grupa za praćenje ovog Zakona smatra važnim da pojasni sadržaj Nacrta i pruži procjenu mogućeg uticaja na OSCI populaciju.

  • BITNO! Svi crnogorski državljani će morati ponovo da prijave prebivalište u Crnoj Gori, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu novog Zakona. Dakle, ako studirate ili radite vani u 2021. i 2022. godini, najverovatnije ćete morati da se vratite u Crnu Goru radi ponovne prijave prebivališta. Ukoliko ne ispunite ovu formalnost u roku, slijedi brisanje iz registra prebivališta. Ovo vodi ka gubitku lične karte i pristupa određenim javnim servisima, odnosno pravima (najčešće i prava na apliciranje za lokalne i nacionalne stipendije), te prava glasa, ali ne i državljanstva.  OCSI će objaviti na svojoj stranici kada Zakon bude usvojen i podsjetiti članstvo na ovu obavezu.
  • BITNO! Svi crnogorski državljani  koji borave u inostranstvu privremeno (više od 90 dana) moraće da prijave svaki odlazak iz Crne Gore i povratak u Crnu Goru.  Prijava će se podnositi  MUP-u ili nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Crne Gore u inostranstvu. Ovo je bitno jer policija neće provjeravati prebivalište u ovom slučaju tj. terenska provjera adrese se ne obavlja. Sa druge strane, ukoliko ne budete prijavili odlazak u inostranstvo, a policija vas ne pronađe na prijavljenoj  adresi, moguće je brisanje iz registra prebivališta.  Dakle, da bi se izbjegle neprijatne situacije za vas i vaše porodice, najsigurnije će biti prijaviti svaki odlazak u inostranstvo. Ovo je najbitnija obaveza za većinu OSCI populacije i dozvoljava boravak u inostranstvu bez gubitka prebivališta u CG.
  • BITNO! Crnogorski državljani koji se iseljavaju u inostranstvo odnosno u drugu državu, sa namjerom da u njoj stalno žive,  moraju sami da odjave prebivalište u Crnoj Gori. Iz objavljenog Nacrta nije jasno kako će nadležni organi ustanoviti razliku između privremenog rada ili studija i iseljenja, odnosno namjere da u drugoj državi određeno lice stalno živi. Nacrt ne pojašnjava koncept iseljenja, ali moguće da će biti propisan daljim uredbama Ministarstva i da će se odnositi na lica koja:
  • su na biračkom spisku druge države (imajući u vidu nedavne komentare MUP-a) 
  • imaju stalno prebivalište u drugoj zemlji.

Stoga vas molimo da provjerite značenje dokumenta na osnovu kojeg boravite u inostranstvu.

Svjesni činjenice da Nacrt zakona ne obuhvata sve situacije sa kojima se OSCI populacija suočava u inostranstvu, molimo vas da podijelite vaša iskustva i kako vjerujete da bi ove nove obaveze uticale na vas, popunjavanjem upitnika koji se nalazi na ovom linku, a najkasnije do 25. aprila.