Procjena CSI 2020

by Dimitrije Jovićević | October 2, 2021

Ove godine, u duhu istraživanja koje postaje tradicija, OCSI predstavlja treće izdanje publikacije o crnogorskim studentima/kinjama u inostranstvu. Ova Publikacija, po uzoru na dvije prethodne, ima za cilj da predstavi najpopularnije studentske destinacije za mlade iz Crne Gore, kao i da predoči okviran broj studenata/kinja u različitim državama svijeta, zaključno sa decembrom 2020. godine. U bliskoj saradnji sa OCSI lokalnim koordinatorima/kama za 2019. i 2020. godinu (akademske godine 2019/20 i 2020/21), kreirana je procjena, koja je predočena u ovoj publikaciji. Na ovaj način, pružamo uvid u trendove kada je u pitanju izbor država za dalje akademsko usavršavanje, kao i studijske programe (stipendije za redovne studije i razmjene) kako samim crnogorskim studentima/kinjama u inostranstvu, tako i našim alumnistima/kinjama, studentima/kinjama na univerzitetima u Crnoj Gori, kao i relevantnim donosiocima
odluka u Crnoj Gori.


U okviru ovog istraživanja, OCSI se posebno fokusirala na geografsku distribuciju crnogorskih studenata/kinja u inostranstvu. Stoga predstavljamo preko 25 država, koje su najzastupljenije na listi odabranih za dalje akademsko usavršavanje mladih iz Crne Gore. Za svaku od država koje su predmet našeg istraživanja, predstavljamo i procjenu broja crnogorskih studenata/kinja u njima. Osim toga, u drugom dijelu Publikacije, akcenat je stavljen na programe mobilnosti koji se sprovode kroz partnerstva crnogorskih univerziteta sa visokoškolskim ustanovama u inostranstvu. Nadasve, uzimajući u obzir trenutnu epidemiološku situaciju tokom koje se kreira ova Publikacija, kroz nju je opisan i uticaj pandemije i kako je ova vanredna situacija, koja je zadesila cijeli svijet, uticala na izbor crnogorskih studenata/kinja kada je u pitanju studiranje u inostranstvu.


Imajući u vidu da je Publikacija kreirana u saradnji sa lokalnim koordinatorima/kama, zaduženim za različite države širom svijeta, želimo da im ovim putem iskažemo zahvalnost na pomoći i podršci, koje su ukazali autorskom timu Publikacije. U tom svijetlu, važno je ukazati i na značaj poboljšanja strukture koja povezuje i umrežava crnogorske studente/kinje u inostranstvu. Naime, Publikacija OCSI podrobno analizira trendove u inostranstvu i predočava broj crnogorskih studenata/kinja u inostranstvu, kroz sakupljanje dostupnih podataka na jednom mjestu, kako bi šira javnost imala pristup i uvid u informacije koje je OCSI bila u mogućnosti sakupiti.